Retten til å fremme forslag for sameiet

Alle sameiere skal i disse dager ha mottatt et varsel fra OBOS om årets sameiemøte 20. april med frist til 8. mars for å melde inn saker til styret. Styret vil i den anledning benytte muligheten til å informere dere om retten til å fremme forslag og hvordan dere skal gå frem.

Sameiernes rett til å fremme forslag:

Alle sameiere har rett til å fremme enhver sak for sameiemøtet, og få denne saken behandlet og stemt over. Eksempler på dette kan være sak om endring i husordensreglementet eller endring av vedtektene.

Hvis du fremmer en sak som det skal stemmes over, vil vi anbefale at du sender inn et skriftlig, konkret forslag. Hvis ikke må du formulere forslaget muntlig på sameiemøtet.

Saker som krever 2/3 flertall:

Dersom en sameier fremmer en sak som gjelder vedtektsbestemmelsene eller andre saker som krever 2/3 flertall, må hovedinnholdet i saken være angitt i innkallingen. Under selve behandlingen i sameiermøtet vil det likevel være adgang til å foreta redaksjonelle og enkelte andre endringer som ikke endrer hovedinnholdet i forslaget.

Hvordan fremme sak og behandlingen av denne:

Saker for sameiemøtet skal sendes til styret i Hagebyen 2.

Hensikten med dette er å gi styret anledning til å behandle innholdet i forslaget, slik at styret kan komme med sin innstilling til saken overfor sameiet. Denne innstillingen kan eksempelvis være at styret er positiv eller negativt til forslaget. Styret kan også fremme sitt eget forslag om at saken skal avvises.

Styrets adgang til å avvise en sak før sameiemøtet:

Styret kan avvise en sak som for sent fremsatt, eller at andre formelle grunner som følger av lov, forskrift eller vedtektene ikke er oppfylt. Styret kan ikke nekte en sak fremmet dersom alle formelle betingelser er oppfylt.

Andre saker enn de som følger av innkallingen:

Det er ikke noe i veien for at sameiermøtet drøfter andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Merk at det ikke kan treffes et vedtak på disse sakene. Det kan eventuelt besluttes at det skal innkalles til et nytt ekstraordinært sameiermøte for å avgjøre forslaget.

Søppel

Hagebyen 2 har åpenbart og dessverre beboere som neppe tenker på andre enn seg selv – og knapt nok det. Det er et forferdelig trist syn med alt søppel som legges på bakken, blant annet der en container midlertidig var utplassert for flytteavfall.

Det er åpenbart for de fleste av oss, at søppel ikke må kastes eller forlates på bakken. Dette er like åpenbart i vårt sameie. Ingen av oss med unntak av den av dere som stadig forsøpler, ønsker søppel liggende rundt på bakken. Et vindkast er nok til at dette spres rundt overalt. Slikt avfall gir også supre forhold for skadedyr som mus og rotter.

Det er en meget enkel sak å bli kvitt slikt avfall. Nærmeste kildesortering for papp, papir, glass og metall er noen få hundre meter fra vårt eget sameie; ved avfallsanlegget på Fornebu, beliggende rett ved rundkjøringen vis à vis Hundsund Grendesenter. Det fins også kildesortering for klær utenfor Meny på Snarøya.

Styret ber dere beboere innstendig om å fjerne søppel som flyter rundt. Dessverre leses neppe informasjon på vår web av beboere som forsøpler. Disse leser neppe noen retningslinjer. Alle oss andre som heldigvis fins i flertall, bes om hjelp til å identifisere beboere som forsøpler. Styret ser det ikke som sitt ansvar å rydde søppel.

Mvh
Styret i Hagebyen 2

HMS-runde 3. februar 2015

Styret har i dag gjennomført en omfattende HMS-runde med ansvarlige samt vaktmester. Detaljerte rapporter er arkivert og legges til grunn for diskusjon i styret med nødvendige konsekvenser. I hovesak fremstår bygningsmassen uten alvorlige avvik.

Ett avvik omhandler takarmatur i garasjeanlegget som gjentatte ganger har blitt nedkjørt av høyt kjøretøy og ett ledelys i bodanlegget har en ukjent defekt.

En rekke garasjeplasser har gjenstander som ikke tillates oppbevart på garasjeplass i fellesanlegg, av hensyn til brannvern. Mye av dette antas å være “mellomlagret” innbo i forbindelse med innflytting. I bodanleggets ganger og rømningveier ble også funnet løst innbo. På sykkelparkeringen i garasjeanlegget under bygg B3, ble det observert en kajakk. Styret ber den enkelte seksjonseier om å ta ansvar for egen biloppstillingsplass og felles rømningsveier, fellesområder og sykkelparkering, slik at nødvendige hensyn ivaretas med hensyn til både brannvern, evakuering og tiltenkt bruk.

Flere steder ble det også funnet mørklagte oppganger uten kjent årsak, og dette meldes videre til utbedring.

Styret oppfordrer herved både beboere og seksjonseiere om å sette seg grundig inn i sameiets Husordensregler Hagebyen v1.1. Vi minner også om at vi alle har et felles ansvar for god ivaretagelse av vårt sameie.

Mvh
Styret i Hagebyen 2