Levegger

Retningslinjer for bygging av levegg i Hagebyen 2

Det følger av vedtektene § 4 at

«Uten skriftlig samtykke fra styret har en seksjonseier ikke rett til å foreta arbeider som påvirker bebyggelsens eksteriør eller andre fellesarealer inne eller ute, så som endring av farge, utskiftning av vindusglass, oppsetting av antenner og markiser samt skjerming av balkonger og terrasser/private uteoppholdsarealer

Styret har mottatt flere henvendelser fra beboere vedrørende levegger, og har derfor utarbeidet følgende retningslinjer:

  1. Boligenhet og navn på eier(e) må fremkomme av søknaden til styret.
  2. Søknaden må inneholde tegning/bilde av tiltaket med alle aktuelle mål. Tegningen skal også være signert av berørte naboer. Dette for å indikere at de er informert og samtykker til tiltaket.
  3. Leveggen må oppføres og fremstå slik som andre levegger langs samme side av bygningen. Det må benyttes samme dimensjoner, materialer og farge. Avstand til nabogrensen (dvs. sameiets nærmeste tomtegrense) bes oppgitt, da dette kan være avgjørende for om tiltaket er søknadspliktig iht. plan- og bygningsloven.
  4. Seksjonseier som får innvilget levegg må selv bekoste alt arbeid ved oppføringen, inkludert regelmessig vedlikehold.
  5. Leveggen må fundamenteres og monteres fagmessig profesjonelt (må oppfylle byggtekniske krav iht. TEK 10).
  6. Skader påført sameiets eiendom i forbindelse med oppføring av levegg, må dekkes av tiltakshaver i sin helhet.
  7. Skilleveggen må forankres i henhold til god byggeskikk, normer og standard.
  8. Det må IKKE benyttes jordspyd eller graves så dypt at membran til garasjeanlegg skades.
  9. Skillevegg skal IKKE under noen anledning festes i den hvite fasaden.

Søknaden sendes på e-post til styret@hagebyen2.no.