Gjesteparkering

Parkeringsplassene som er i gjesteområdet i vår garasjekjeller er forbeholdt beboernes gjester. For å hindre urettmessig bruk av disse parkeringsplassene, har styret i Hagebyen 2 inngått en avtale med et selskap som leverer parkeringstillatelse via SMS som en tjeneste. I tillegg har vi inngått avtale med Oslo Kranbilservice om borttauing av kjøretøy som parkerer i strid med parkeringsreglene.

Følgende retningslinjer gjelder fra og med 18. mars 2015 for bruk av gjesteparkeringsplassene:

1. Parkeringstillatelse:

Plassene for gjesteparkering er forbeholdt besøkende (se pkt. 2) til beboerne mot gyldig parkeringstillatelse.

Den besøkende får parkeringstillatelse ved å sende en SMS til 2080 med kodeord: «Hagebyen2 [mellomrom] Bilens reg.nr. [mellomrom] Husnummer-Leilighetsnummer (til den du besøker)».

Husnummeret er nummeret som er tildelt adressen din, eksempelvis Solgangsbrisen 1, 2, 3, etc. Leilighetsnummeret er H-nummeret som står på døren inn til hver enkelt leilighet. I eksemplet på SMS ovenfor betyr «5-0102» at det leilighet H0201 i Solgangsbrisen 5 som besøkes. For de leilighetene som ikke har H-nummer (enkelte av leilighetene i B-blokkene), skal man bare skrive husnummeret, da dette er tilstrekkelig til å identifisere den konkrete leiligheten som gjesten besøker.

  • Eksempel på SMS: «Hagebyen2 BX12345 5-0102». I dette eksemplet er det snakk om besøk til Solgangsbrisen 5, leilighet H-0102.
  • Eksempel på SMS (uten leilighetsnummer): «Hagebyen2 BX12345 54». I dette eksemplet er det snakk om besøk til Solgangsbrisen 54.

De som har sendt SMS med parkeringstillatelse, vil motta en kvittering for betaling mottas på SMS. Tillatelsen koster 10 kroner og varer i 24 timer. Tillatelsen kan forlenges med ny SMS, men maks 3 dager sammenhengende.

2. Hvem som anses som besøkende:

Besøkende er gjester av beboerne i sameiet Hagebyen 2.

Sameiernes privatbiler, biler tilhørende bedrifter med adresse i sameiet og firmabiler som beboere fast disponerer, regnes ikke som gjestekjøretøyer. Det samme gjelder hengere som den enkelte sameier disponerer. Ved særskilt behov kan tillatelse innhentes fra styret.

En leietaker er ikke å anse som en gjest. Sameiere som leier ut må eventuelt sørge for lovlig parkeringsplass til disse.

3. Sanksjoner ved overtredelse:

Området håndheves etter privatrettslige regler. Overtredelse av parkeringsreglene medfører borttauing for eierens regning og risiko. Inntauingen foretas av Oslo Kranbilservice etter begjæring fra styret. Når beskjed er gitt til inntauingsfirmaet vil kostnadene ved oppmøte/inntauingen bli belastet eieren av det feilparkerte kjøretøyet, uansett om fører av kjøretøyet fjerner bilen før inntauingen begynner. Kjøretøyet blir stående på inntauingstomten til alle kostnader er betalt. Er kjøretøyet inntauet må du kontakte Oslo Kranbilservice på tlf. 915 43 000. Ved å parkere på området har føreren/eieren akseptert dette.

4. Skilting:

Informasjon om parkeringstillatelse og borttauing fremgår også av skilt i parkeringsanlegget.

5. Generelt:

All parkering i garasjeområdet skal skje innenfor de oppmerkede parkeringsplasser.

Parkeringsplassene merket for bevegelseshemmede er underlagt de samme regler som de andre plassene. Disse plassene kan kun benyttes dersom man har berettiget adgang til å benytte slike plasser.

Det er for øvrig forbudt å parkere utenom oppmerkede plasser ute på sameiets område. Kun korte stopp for av/pålossing er tillatt. Feilparkering kan medføre borttauing på eiers risiko og kostnad.