Utleie/leie av garasjeplass

Utleie/leie av garasjeplass

Alle som leier ut en parkeringsplass skal melde informasjon om leieforholdet til OBOS Eiendomsforvaltning AS v/Kjersti Gjerding . Hun er å treffe på e-post: kjersti.gjerding@obos.no

De som eier en parkeringsplass i garasjeanlegget kan fritt leie eller låne ut denne til andre beboere i Eierseksjonssameiet Hagebyen 2. Den enkelte eier er i utgangspunktet selv ansvarlig for å få leid ut plassen. Pris og andre vilkår må utleier og leietaker selv bli enige om.

Dersom en eier eller beboer ikke finner noen å leie plassen ut til, eller finner noe av leie plass av, bestemmer vedtektene for garasjesameiet Hagebyen 2 at det skal føres en liste over de som ønsker å leie ut eller leie en parkeringsplass. Styret inngår nå en avtale med vår forretningsfører OBOS. Denne avtalen innebærer at OBOS overtar administrasjonen av leie og utleie, og dermed føringen av denne listen. Dersom du ønsker å stå på utleierlisten eller leietakerlisten, må du sende en e-post til OBOS Eiendomsforvaltning AS v/Kjersti Gjerding . Hun er å treffe på e-post: kjersti.gjerding@obos.no

Oppgi følgende informasjon:

  • Navn,
  • Kontaktinformasjon,
  • Hvilken liste du ønsker å stå på (utleie eller leie), og
  • Hvilken garasjeplass du har (dersom du ønsker å leie ut).

Dersom parkeringsplassen din er en HC-plass (handicap), bør du oppgi dette. Slike plasser kan bli omdisponert, hvilket betyr at en eventuell leietaker må bytte bort den aktuelle parkeringsplassen med en annen. Se mer om dette i garasjevedtektene.

Hvordan utleie/leie vil fungere etter avtalen med OBOS:

Dersom en beboer i Hagebyen 2 ønsker å leie, men selv ikke finner en utleier, kan han/hun sette seg på en leietakerliste som føres av forretningsfører.

Dersom en utleier ikke selv finner en leietaker, kan han/hun melde fra til forretningsfører som setter ham/henne på en utleierliste.

Dersom forretningsfører får melding om ønske om utleie/utlån til andre enn beboere, må forretningsfører enten

  • gå inn på listen over leietakere i Hagebyen 2 og innen 14 dager gjøre fortrinnsrett gjeldende på vegne av én som står på leietakerlisten, eller
  • dersom det ikke står noen på listen, kunngjøre den ledige plassen med frist til å melde seg innen 14 dager). Kunngjøringen skjer på sameiets hjemmeside av styret etter anmodning fra forretningsfører.

Tildeling av plass vil skje på følgende kriterier:

  • Tidspunkt for innmelding på leietakerlisten.
  • Boansiennitet i Eierseksjonssameiet Hagebyen 2, dersom det ikke er oppført noen på leietakerlisten, men flere melder seg etter kunngjøring på hjemmesiden.

Leieavtale opprettes og administreres av partene selv.

Dersom en utleier finner en leietaker som ikke bor i Hagebyen 2, må han/hun melde fra til forretningsfører om dette (inkludert avtalt pris, leieperiode, m.v. dersom dette er avtalt). Forretningsfører har da 1 måned på seg til å finne en leietaker i Hagebyen 2, enten på leietakerlisten eller ved kunngjøring på sameiets hjemmeside (se ovenfor). Intern leietaker må leie til like vilkår. Dersom det ikke er noen på leietakerlisten eller noen melder seg, kan plassen fritt leies ut i inntil 2 år.

For å kunne følge opp 2-årsfristen forutsettes det at utleier gir melding til forretningsfører om hvem han leier ut til, og tidspunkt for leieforholdets inngåelse.