Husordensregler

Husordensregler Hagebyen v1.1 (PDF)


Vi vil særlig oppfordre alle til å sette seg inn i husordensreglementet og vedtektene. Disse ligger under fanen «Om oss», hvor dere også kan finne informasjon om selve styret.

Husordensreglementet ble vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 22. januar 2015.

Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2

1. Generelt

1.1 Disse husordensreglene inneholder regler og opplysninger som ivaretar hensynet til sameiets drift, samt sikring mot unødvendige skader, tap og utgifter. De er i tillegg ment å være en veiledning i “god naboskikk”. Ytterligere informasjon om sameiet finnes på sameiets hjemmeside www.hagebyen2.no

1.2 Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i Hagebyen 2. Hver enkelt seksjonseier – herunder eier av næringsseksjon – er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietagere gjøres kjent med reglene og overholder disse.

1.3 Styrets medlemmer plikter å påse at husordensreglene blir overholdt. Styret i sameiet er bemyndiget til å følge opp at dette skjer.

1.4 Eventuelle brudd på husordensreglene forutsettes forsøkt ordnet direkte mellom berørte beboere. Skulle det vise seg at dette fører til vanskeligheter, kan forholdet videreformidles til sameiets styre.

1.5 Endring av husordensreglene vedtas av sameiermøtet med alminnelig flertall.

1.6 For forhold som ikke er særskilt regulert i husordensreglene, kan styret gi instrukser som sameierne plikter å forholde seg til. Dersom slike instrukser er av generell karakter skal det vurderes om disse bør innlemmes i husordensreglene. Det vises for øvrig til sameiets vedtekter og Lov om eierseksjoner av 1997.

2. Ro og orden

2.1 Generelt gjelder at en seksjon bare kan benyttes til boligformål, med mindre annen brukstillatelse foreligger. Bruk av seksjonen skal ikke medføre unødig eller urimelig ulempe for brukere av øvrige seksjoner.

2.2 Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor leilighetene. Leilighetene må ikke brukes til sjenanse for andre;

  • I tidsrommet kl. 23.00 – 07.00 må det vises særlig hensynsfullhet
  • Ved spesielle situasjoner (selskapeligheter etc.) som en vet kan medføre sjenerende støy, skal naboene varsles om dette.

2.3 Det må utvises hensyn ved boring, banking og bruk av annen støyende redskap. Slik aktivitet skal ikke forekomme utenom følgende tider og ikke over et lengre tidsrom uten at naboene har gitt aksept på forhånd;

  • På hverdager i tidsrommet kl. 07.00 – 22.00
  • På lørdager i tidsrommet kl. 10.00 – 22.00
  • På søn- og helligdager i tidsrommet kl. 12.00 – 21.00

2.4 Eventuelle støyproblemer er først og fremst en sak mellom berørte naboer. Det vises forøvrig til punkt 1.4.

3. Bruk av leiligheten

3.1 Leilighetene skal til enhver tid holdes oppvarmet på en slik måte at vann og avløp ikke fryser.

3.2 Avtrekk/lufteventiler på kjøkken og bad/dusjrom må holdes rene og i orden. Ekstra avtrekksvifte/feil avtrekksvifte må ikke monteres da dette kan skape overtrykk i lufteanlegget og dermed føre til at anlegget mister sin funksjon. Samtidig er det viktig å påse at ventilasjonsrister i øvrige rom ikke er tildekket, slik at lufteanlegget kan fungere som normalt. Ved tvil skal styret kontaktes.

3.3 Den enkelte sameier har ansvar for – og må bekoste egen kostnad ved – vedlikehold innenfor egen seksjon. Dette inkluderer innsiden av vinduer, terrassedører og inngangsdør. Det legges spesielt vekt på muligheten for fuktskader på dørstokker og vindusrammer, samt viktigheten av at avløp holdes åpne.

3.4 Felles ledninger og anlegg som går gjennom boligen vedlikeholdes av sameiet. Sameiets styre skal ha melding om lekkasjer, samt oppståtte skader og feil i ledningsnett.

3.5 Dersom lydbærende elementer som TV, høyttalere etc. monteres direkte på murvegg mot nabo, må oppheng med spesiell demping av vibrasjoner/lyd benyttes.

3.6 Det er ikke anledning til å montere ekstralås på inngangsdør til leilighetene. Dette pga krav vedrørende brannsikkerhet.

4. Balkonger og Terrasser

4.1 Det skal utvises hensyn ved feiing, rengjøring og snørydding fra balkonger og terrasser.

4.2 Tørking av tøy på balkonger/terrasser kan bare skje dersom dette ikke er til sjenanse for naboene. Det er ikke tillat å tørke tøy over rekkverk.

4.3 Beboere og gjester må ta hensyn til nabolaget når det benyttes grill på terrassene. Kun gassgrill og elektrisk grill er tillatt på terrasser/balkonger.

4.4 Det er den enkelte beboers ansvar å sørge for at renner og sluk på terrassene holdes i en slik stand at de ikke hindrer fritt utløp av vann. Ved store snømengder om vinteren er det nødvendig å måke/fjerne snø for å hindre stor belastning på balkongene og unødvendig store vannmengder ved smelting.

4.5 Det oppfordres til å begrense generell lagring av diverse interiør, bygningsmateriell og lignende på balkonger og terrasser som kan være til sjenanse for naboer og/eller som endrer det visuelle fremstillingen av bygningen.

4.6 Beising, bruk av olje eller flislegging av gulv på terrasser/balkonger skal utføres i en gråtonet farge.

5. Oppganger og fellesområder

5.1 Beboerne plikter å holde ytre og indre inngangsdører lukket og låst til enhver tid. Hvis man har behov for å holde en dør midlertidig åpen, benytt dørinnstillingene på dørarm. Selvlukkende dører må ikke sperres i åpen stilling ved å stikke en gjenstand i dørsprekken ved hengslene. Slik bruk kan forårsake kostbare reparasjoner ved at hengslene går ut av stilling. Armene til dørpumpene må ikke frakobles.

5.2 Det er ikke tillatt å sette fra seg private gjenstander på fellesområdene, slik som sko, møbler, vaser, barnevogner, sportsutstyr, leker o.l. Dette av hensyn til blant annet renhold og uhindret adkomst til rømningsveier. Barnevogner, sykler og sykkeltraller må settes på henviste plasser. Styret kan fjerne gjenstander for eiers regning.

5.3 Enhver forurensning/forsøpling av fellesarealer er forbudt. Beboere har ansvar for å holde fellesarealer ryddige, og tørke opp ved egen tilgrising og søl i fellesarealer.

5.4 Det er ikke anledning til å foreta installasjoner eller gjøre andre endringer av innvendige fellesarealer uten godkjennelse fra styret. Styret kan gi nærmere retningslinjer.

5.5 Det er satt av sykkelstativer i garasjen til sykkelparkering. Det tillates her ikke oppbevaring av andre gjenstander enn sykler.

5.6 Den enkelte beboer plikter å sørge for at postkasse og ringetablå er forsynt med standard type skilt og skrifttype. Styret kan fjerne merking som ikke er i tråd med dette.

5.7 Det er forbudt å røyke i innendørs fellesarealer. Det er heller ikke lov å kaste sigarettsneiper fra terrassene eller på fellesområdene. Det oppfordres til å vise hensyn ved røyking utendørs.

5.8 Beplantningen på fellesarealer utover det som er levert fra utbygger iht. utomhusplan, må tas opp med styret i sameiet for godkjennelse/samkjøring.

6. Heiser

6.1 For å redusere risikoen for feil og skader på heisene, er det viktig at følgende retningslinjer følges:

  • Blokkering av heisdører ved inn- og utlasting av varer bør unngås. Gjentatte og langvarige blokkeringer av heisdørene kan føre til at heisen slutter å fungere, som igjen kan føre til kostbare reparasjoner.
  • Ved inn og utlasting skal stoppnøkkelen i heisen benyttes ihht instruks

6.2 Heisstans skal meldes til styret via styret@hagebyen2.no. Beboere som melder heisstans skal alltid opplyse eget navn og kontaktnummer.

7. Søppelsjakter/vakuumanlegg

7.1 Søppel skal kastes i søppelsjaktene som er inndelt i Restavfall, Papir og Plastemballasje. Restavfall må pakkes godt inn for å unngå tilgrising og sjenerende lukt i anlegget. Papp må deles opp tilstrekkelig for å unngå tilstopping av rørene. Lett knuselig eller antennelig avfall må ikke kastes i sjaktene.

7.2 Det er ikke tillatt å sette fra seg gjenstander og avfall ved søppelsjaktene.

7.3 For glass- og metallemballasje og farlig avfall henvises det til utplasserte miljøstasjoner i nærområdet, samt Isi avfallsanlegg.

8. Garasje og kjellerboder

8.1 Garasjeporten skal holdes stengt og døren i garasjeporten skal til enhver tid være lukket og låst.

8.2 Sendere (åpnere) til garasjeportene må ikke legges synlig i parkerte biler i garasjene eller på sameiets parkeringsplasser. Tapt eller stjålet sender må straks meldes til styret.

8.3 Garasjene skal ikke brukes som lekeplass eller oppholdssted.

8.4 All kjøring i garasjene skal skje med spesiell aktsomhet. Fartsgrense på 15 km/t skal overholdes.

8.5 Det er ikke tillatt med puss/vask av bil i garasjeanlegget. Vanlig polering er tillatt.

8.6 Det er kun bilen og bilens naturlige tilbehør som kan oppbevares (på gulv eller vegg) på parkeringsplassene. Utilfredsstillende forhold vil medføre advarsel med krav om utbedring. Med bilens naturlige tilbehør menes takgrind/skistativ/skiboks og ett sett med dekk/hjul. Dette kan oppbevares under følgende forutsetninger:

  • Lagringen må ikke være til hinder eller sjenanse for tilstøtende parkeringsplasser, og må ikke medføre at kjøretøyet eller gjenstandene stikker ut i kjørebanen.
  • Lagring må ikke være til hinder for sprinkleranlegg eller belaste rørsystemer i taket.

8.7 Det er forbudt å oppbevare eksplosiver, gasser under trykk og brannfarlige væsker i garasjen.

8.8 Møbler, madrasser, pappesker og unødig «skrot» skal ikke oppbevares i garasjen, da dette både skjemmer helhetsinntrykket og kan invitere til brannstiftelse.

8.9 På grunn av bl.a. feiing og renhold i garasjen, oppfordres det til å holde garasjeplassen mest mulig fri for gjenstander, eventuelt henge dette på veggen hvor det lar seg gjøre.

8.10 Lading/parkering av EL-biler skjer etter retningslinjer vedtatt for garasjen.

8.11 Hver seksjon må sørge for renhold og orden i egen bod. Brannfarlig avfall skal ikke lagres i boden. Det er ikke tillatt å hensette gjenstander utenfor bod. Det er ikke tillatt å koble seg til det elektriske anlegget.

9. Fasader

9.1 Det skal ikke gjøres bygningsmessige forandringer som berører bærende/støttende elementer, rør eller ventilasjonsanlegg. Ved tvil skal styret kontaktes.

9.2 Det er kun tillatt med utvendig solavskjerming (markiser) på balkonger og terrasser. Føringer er nedfelt i et eget informasjonsskriv som ligger på hjemmesiden.

9.3 Blomsterkasser skal være innenfor rekkverket. Det er ikke tillatt å henge balkongkasser utvendig på balkong- eller terrasserekkeverk. Dette både av sikkerhetsmessige og estetiske hensyn. Det tillates ikke å endre utseende på glass på balkong eller terrasserekkverk.

9.4 Det er ikke tillatt å sette opp private antenner (parabolantenne etc.) synlig utenfor leilighet, på terrasse eller i hager.

10. Gangveier, parkering m.v.

10.1 Kjøring med bil på sameiets gangveier er ikke tillatt. Det er likevel anledning til dette ved helsemessige årsaker, eller for transport av tyngre varer/gjenstander/møbler o.l. All slik kjøring må skje i lav hastighet og med den største forsiktighet.

10.2 Moped- og motorsykkelkjøring på gangveiene er absolutt forbudt.

10.3 Parkering på gangveier er ikke tillatt annet enn ved av- og pålessing.

10.4 Puss og vask av bil er ikke tillatt på gangveier.

10.5 Sykkelparkering – se pkt. 5.5

10.6 Det skal benyttes egne oppmerkede plasser for MC/moped.

10.7 Ballspill (med fotball, tennisball mv.) er ikke tillatt mot fasader.

11. Dyrehold

11.1 Dyrehold er tillatt så fremt dette ikke medfører urimelig sjenanse for naboer.

11.2 På sameiets fellesarealer gjelder båndtvang hele året.

11.3 Beboere med ansvar for dyr plikter å fjerne dyrets ekskrementer fra sameiets fellesarealer umiddelbart, likeså spor etter sølete hundepoter m.v. i oppgangene.

11.4 Lekeplasser skal skjermes spesielt av hensyn til hygiene og barnas miljø.

12. HMS

12.1 Alle dører inn til bygningene er sikret med låser som bare kan åpnes med systemnøkler som er kvittert ut til personer etter behov og med avtalte rettigheter.

12.2 Beboerne må ha et bevisst forhold til hvem som slippes inn når det ringer på dørklokken ved inngangsdørene. Uvedkommende skal ikke gis adgang til blokkene eller garasjeanlegget. Det skal i tillegg utvises påpasselighet ved inn- utkjøring fra garasjen.

12.3 Utgangsdører må ikke åpnes ved å dra i nøkkelen. Dette ødelegger låssylinderen. Bruk derfor alltid håndtaket til å åpne døren.

12.4 Ved feil på garasjeporten plikter man å melde dette inn til styret.

13. Eierskifte og utleie

13.1 Sameiere som selger eller leier ut sin leilighet plikter å melde dette til sameiets forretningsfører.

14. Forsikringer og skader

14.1 Skade som antas å kunne dekkes av den felles bygningsforsikringen, må uten ugrunnet opphold meldes sameiets forretningsfører, som gir nærmere veiledning og hjelp. Videre er man forpliktet til å begrense skadeomfanget.

14.2 Beboerne må selv forsikre eget innbo og løsøre, og er selv ansvarlig for å melde eventuell skade m.v. til sitt eget forsikringsselskap.

14.3 Beboere plikter også å underrette styret om lekkasjer, mangler, skadedyr og likn. Slik at skadenes omfang kan begrenses og utbedringer foretas så raskt som mulig.

15. Mislighold og ansvar

15.1 Styret vil viderefakturere utgifter borettslaget påføres i forbindelse med heis- og dørreparasjoner, fjerning av søppel, ekstraordinær rengjøring m.m. når det er mulig å fastslå ansvar.

15.2 Skriftlige advarsler som sendes til seksjonseiere kan medføre et administrasjonsgebyr.

15.3 Brudd på sameiets husordensregler, vedtekter eller bestemmelser gitt i medhold av lov kan blant annet føre til erstatningskrav eller avkortning i eventuell forsikringsdekning.