Platting

RETNINGSLINJER FOR PLATTINGER (MARKTERASSER) PÅ HAGESIDE

Instruksen skal sikre et helhetlig visuelt inntrykk i sameiet, samt en fagmessig utførelse av tilleggsarbeider på sameiets områder. Instruksen gjelder plattinger som sameiere ønsker å endre på hagesiden av egen seksjon, og som ikke er søknadspliktige i henhold til plan- og bygningsloven eller andre forordninger i kommunen. Sameier må ha styrets tillatelse for å endre plattingen, jamfør §4 i sameiets vedtekter og behandling vil normalt gjøres i første ordinære styremøte. 
 

Følgende punkter må overholdes i forbindelse med plattinger i sameiet:
1. Sameier må ha styrets tillatelse for å endre en eksisterende platting, jamfør §4 i sameiets vedtekter. Dette gjøres ved å innhente styrets signatur før arbeidet påbegynnes. Søknad vedlegges en enkel skisse og beskrivelse som viser plassering, dimensjoner og utførelse. Skissen kan godt være håndtegnet.
2. Sameier må sørge for at arbeidet ikke er i konflikt med reguleringsplanen for området.
3. Sameier må sørge for at arbeidet utføres fagmessig.
4. Styret har anledning til å be om ytterligere detaljer fra sameier vedrørende arbeidet som skal utføres, samt på forhånd kreve endringer i planene og/eller tilleggsarbeider for å sikre sameiets visuelle inntrykk samt fagmessig utførelse av arbeidene dersom styret anser dette som nødvendig.
5. Sameier må selv bekoste alle arbeider, inkludert opprydding og utbedring av eventuelle skader på fellesområder og eierseksjoner som måtte oppstå underveis.
6. Hele plattingen skal oppføres med enten lys grå betongheller av samme type og farge som de eksisterende i sameiet, eller i egnet mellom-/betonggrått treverk eller komposittmateriale. Ubehandlet trykkimpregnert furu kan også brukes, da dette materialet raskt vil få en naturlig gråfarge.
7. Høyden på plattingen skal være tilsvarende som på eksisterende betongheller, og være lik på hele plattingen.
8. Plattingen skal ikke ha fastmontert rekkverk, gjerde eller port.
9. Plattingen skal maksimalt strekke seg til innsiden av eksisterende hekk på den enkelte eierseksjon.
10. Vedlikehold av platting med treverk eller komposittmateriale er den enkelte sameiers ansvar.
11. Sameier må være spesielt aktsom ved graving for å unngå skade på underliggende konstruksjoner og membraner, noe som er svært komplisert og dyrt å reparere. Det skal være en avstand på minst 3 cm mellom platting og vegg for å unngå skade på membran som går langs fasaden.
12. Styret vil kreve nye plattinger fjernet og tilbakeført til originalutførelse dersom denne instruksen ikke overholdes. Alle kostnader ved dette arbeidet belastes sameier.

13. Det må sørges for at plattingen ikke hindrer drenering av vann, slik at vann fremdeles ledes bort fra bygget.